Základní a mateřská škola spálov.

Přijímací řízení na SŠ

Přípravné semináře na přijímací řízení pro žáky 9. třídy

Pro žáky, kteří se hlásí na střední školy s maturitou, zajišťuje naše škola přípravné semináře z češtiny a matematiky. Děti se na ně mohou přihlásit stejně jako na ostatní kroužky.

Seminář z ČJ zajišťuje paní učitelka Mgr. Kateřina Hrabcová, seminář z matematiky paní uč. Mgr. Vlasta Šustková. Výchovným poradcem je v současné době paní Mgr. Marie Süsenbeková, pokud budete tedy mít nejasnosti ohledně přijímacího řízení, můžete se obrátit na ni nebo na třídní učitelku 9. třídy, kterou je paní Mgr. Marie Süsenbeková. 

Přijímací zkoušky na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2017/2018 pro školní rok 2018/2019

 

Postup vyplňování a podávání přihlášek na střední školy

1) všichni žáci obdrží VZOR přihlášek (přední stranu), kterou si s rodiči předvyplní a přinesou zpět do školy třídní učitelce.

Tuto verzi požaduji donést nejpozději do čtvrtku 1. února 2018

*pátek 2. února jsou pololetní prázdniny

2) škola vyplní v elektronickém systému ORIGINÁL přihlášky podle vzoru a doplní známky (přihláška se tedy může vyplnit nejdříve po pololetním vysvědčení)

3) odevzdáme žákům ke kontrole a pro doplnění lékařského potvrzení (PLP ano/ne); pozor! Některé školy mají vlastní formulář.

4) žák přinese kompletní přihlášku k podpisu řediteli školy nejpozději 18. února 2017

5) po podpisu ředitele školy se přihláška odevzdává žákovi k odeslání

6) žák si přihlášky (2) odešle na vybrané školy  

- na každou školu se posílá přihláška

- je možnost odnést přihlášky osobně na sekretariát škol

- zasílejte doporučeně a schovejte si podací lístek

- přihlášky musí být podány do 1. března 2018

- rozhoduje datum zaslání (razítko na obálce a podacím lístku)

 

! Pro účastníky soutěží – na některých školách připočítávají body za účast ve vzdělávacích soutěžích a mimoškolních aktivitách, které mají vazbu na zvolené obory. Pokud chcete, můžete k přihlášce přiložit diplomy a účastnické listy jako přílohy. Spolu s těmito dokumenty zasíláme potvrzení za školy, které píše třídní učitelka. Jedná se o souvislý text o žákovi a jeho aktivitách. Pokud žák bude toto potvrzení chtít, ať mi to, prosím, oznámí včas. Do přihlášky je pak nutné uvést počet příloh!

Poznámky k přihlášce:

- uvádí se kontakt jak na uchazeče, tak na zákonného zástupce, podpis obou je nutný

- nově se určuje pořadí škol nikoli podle priority uchazeče, ale podle termínu přijímací zkoušky

- jednotná zkouška se týká středních škol s maturitními obory 

- na přihlášce musí být podpis ředitele školy, uchazeče (žák) i zákonného zástupce (rodič)

 

 

- jak zjistit, zda vyžadují potvrzení o zdravotní způsobilosti?

a) na webových stránkách vybrané školy

b) v atlasu školství, který je u třídní učitelky k zapůjčení (dítěti můžu okopírovat zvolený obor) – kolonka PLP

- v atlasu školství naleznete všechny důležité informace: název oboru, kód oboru, kolik přijímají studentů, údaje z loňska, z čeho se dělají přijímací zkoušky, jaký je požadovaný prospěch.

- k dispozici Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj

- všechny informace rovněž o jednotlivých školách přehledně naleznete na portále www.infoabsolvent.cz doporučuji, zde jsou aktuální informace, pod záštitou MŠMT

 

Informace k přijímacímu řízení 2018:

- pokud si žák podal přihlášku na školu s talentovou zkouškou, může si podat další 2 přihlášky na obory bez talentové zkoušky

- zavedena povinná jednotná zkouška z matematiky a češtiny pro všechny maturitní obory

- semináře ve škole

- co hraje roli? Je stanoveno, že min. 60% bodů musí žák získat za výsledek testů, do dalších 40% se započítává školní prospěch, školní přijímací zkouška (např. test z biologie), zhodnocení soutěží a mimoškolních aktivit.

- co nejlepší prospěch v 1. pololetí 9. ročníku!

- motivace i do druhého pololetí, při nástupu na střední školu musí žák doložit vysvědčení z 9. ročníku

Loňská struktura státních přijímacích zkoušek měla následující podobu:

  • Test z českého jazyka a matematiky.
  • Obsah testů byl v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní školy.
  • Testy obsahovaly (podle vyjádření CERMATu) asi 50 % uzavřených úloh (s výběrem z možností, přiřazovací, uspořádací a úlohy typu ano/ne) a asi 50 % otevřených úloh (s doplňováním odpovědi). V matematice byl u některých úloh hodnocen i postup řešení.
  • U testu z českého jazyka byl časový limit 60 minut a u testu z matematiky 70 minut.
  • Uchazeči své odpovědi vyplňovali do záznamového archu.
  • Pro žáky s SVP (specifickými vzdělávacími potřebami) mohl ředitel školy rozhodnout o prodloužení časového limitu na řešení testů. CERMAT neprováděl modifikaci testů (např. větší, bezpatkové písmo).

 

- testy zpracovává společnost CERMAT a bude zpracovávat i výsledky žáků

- uchazeč má možnost (a doporučujeme ji využít) absolvovat zkoušku dvakrát – má tedy dva pokusy, započte se mu do hodnocení ten lepší výsledek

- uchazeč se řídí termíny zkoušek vypsaných vybranou školou (je jich uvedeno v přihlášce, přijde mu pozvánka)

první řádný termín - čtyřleté obory

12. dubna 2018

První řádný termín - šestileté a osmileté obory

13. dubna 2018

Druhý řádný termín - čtyřleté obory

16. dubna 2018

Druhý řádný termín - šestileté a osmileté obory

17. dubna 2018

První náhradní termín

10. května 2018

Druhý náhradní termín                                                       11. května 2018                                                                      

 Tyto termíny se nevztahují na obory vzdělávání se závěrečnou zkouškou, obory vzdělání s výučním listem a obory se zkráceným studiem. Dále se netýkají uměleckých škol, kde se konají talentové zkoušky v termínu od 2. 1. 2018 do 15. 1. 2018 a konzervatoří, kde se konají talentové zkoušky v termínech od 15. 1. 2018 do 31. 1. 2018.

 

 

 

- výsledky zkoušek přijdou uchazeči domů, výsledky přijímacího řízení bude zveřejněno pod kódem uchazeče na webových stránkách vybrané školy

- i když uchazeč splní podmínky, může být nepřijat z kapacitních důvodů a lepší výsledky ostatních uchazečů

- pokud žák není přijat, vyčkejte na oficiální oznámení, které přijde dopisem domů  

- žák může podat odvolání k výsledkům do 3 prac. dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí

- odvolání si může žák napsat sám nebo to sepíše s třídním učitelem a potvrdí to ředitel

- po přijetí a vybrání školy, kam uchazeč nastoupí, se odesílá zápisový lístek – ten lze použít jen jednou

- v případě, že se uchazeč nedostane na žádnou z vybraných škol, může si podat odvolání k výsledkům, pokud ani zde neuspěje, čeká na vyhlášení dalších kol výběrových řízení a pošle si přihlášku (zde není počet přihlášek omezen)

- výjimky – kdy lze vzít zápisový lístek zpět – a) když je úspěšné odvolání k nepřijetí b) na oborech s talentovou zkouškou

Aktuality, novinky
05/122017
Pronájem tělocvičny - oznamujeme veřejnosti, že kapacita pronájmu tělocvičny základní školy ještě není v tomto šk. roce zcela vyčerpána, tudíž ji další zájemci mohou využít pro své aktivity. Více informací v záložce Základní škola - Pronájem tělocvičny.
19/112017
Vánoční jarmark 3. 12. - vážení rodiče i žáci, základní škola se zúčastní 3. 12. od 15:30 Slavnostního rozvícení vánočního stromu ve Spálově u Úřadu městyse. V nabídce budou na stáncích výrobky našich žáků a jejich paní učitelek. Přijďte se podívat na strom, nasát advetní atmosféru a podpořit nás koupí našich výrobků. Děkujeme a těšíme se na vás.
18/112017
Třídní schůzky - vážení rodiče, ve čtvrtek 23. 11. se budou konat třídní schůzky v přibližném čase od 14:30 do 16:30 hodin v jednotlivých třídách/kabinetech/sborovně. Upřesnění času schůzek budou mít děti individuálně v žákovských knížkách od třídních učitelů.
16/102017
Kroužek Robotiky - informační schůzka pro všechny zájemce ke kroužku Robotiky proběhne 6. 11. 2017 ve 14:00 v učebně Informatiky. Více informací v letáku v záložce "Co se děje".
25/082017
Online verze publikací V záložce "Základní škola" v sekci "Dokumenty" naleznete elektronické verze červnových publikací školy - Zpravodaj pro rodiče č.2 za šk. rok 2016-2017 a taktéž druhé číslo školního časopisu žáků Školní Expres. Publikace jsou v pfd a lze je stáhnout.
Nejlépe nás poznáte z našich galerií »
Krátce o naší škole Základní škola a Mateřská škola ve Spálově je charakteristická svým klidným až rodinným prostředím a svými podmínkami je otevřena všem dětem a žákům i z blízkého okolí...
Buďte s námi v kontaktu Základní škola Spálov, Spálov 1, 74237 Spálov

Vedení školy:
Tel. : 556 729 682, 727 919 528
Vedoucí školní jídelny:
Tel.: +420 556 729 692
Učitelky mateřské školy:
Tel: 556 729 681, 727 919 518

Základní škola Spálov - 2014 Admin