Jídelna rezervace
Jídelna rezervace školka
Základní a mateřská škola spálov.

Školní poradenské pracoviště

Na naší škole pracuje školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou zajišťovány výchovným poradcem, školním metodikem prevence a pedagogem pověřeným komunikací se školními poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologická poradnou, speciálně pedagogickým centrem, střediskem výchovné péče).
Od 1. 9. 2018 byl tým doplněn o nové funkce: speciální pedagog, poradce ŠPP a logopedická péče, vedoucí skupiny asistentů pedagogů. Jedná se o konzultační tým, který dále komunikuje s pedagogy školy. Od 1. 9. 2019 byl tým rozšířen o spec. pedagoga pro Montessori sekci.

Za poskytování poradenských služeb odpovídá ředitel školy. Realizace pedagogicko-psychologického poradenství na škole předpokládá vytvoření vnitřního systému komunikace ve škole, na které se bude podílet ředitel školy ve spolupráci především s třídními učiteli, dále zejména s učiteli volby povolání, s učiteli-metodiky, s oborovými garanty a případně dalšími pedagogy. ŠPP se i nadále zaměřuje na tyto oblasti: kariérové poradenství, poskytování podpůrných opatření žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, prevence rizikového chování, prevence školní neúspěšnosti, podpora nadaných žáků a podpora pedagogů.

Pracovníci školního poradenského pracoviště

A) poradenští pracovníci školy
 • vedoucí školního poradenského pracoviště: – Mgr. Marie Süsenbeková
 • výchovný-kariérní poradce – Mgr. Marie Süsenbeková
 • školní metodik prevence – Mgr. Marie Süsenbeková

 B) pracovníci, kteří se podílejí na poradenských službách a vytvářejí konzultační tým pro poskytovaní služeb ve škole:

 • poradce ŠPP, logopedická péče a pedogog určený pro komunikaci se ŠPZ – Mgr. Lenka Zelcová
 • speciální pedagog pro ZŠ a MŠ - Mgr. Markéta Krumpolcová
 • speciální pedagog pro ZŠ – Montessori sekce – Mgr. Kristýna Fardová
 • vedoucí skupiny asistentů pedagogů - Gabriela Kubicová
 • učitel-metodik pro přípravu školního vzdělávacího programu – Mgr. Lenka Zelcová, Mgr. Marie Süsenbeková
 • učitelé vzdělávací oblasti Člověk a svět práce - Mgr. Věra Zgažarová,
  Mgr.V. Šustková, PaedDr. Zdeněk Kotas, Mgr. Jan Nohel
 • třídní učitelé

Časová dostupnost poradenských služeb

Konzultační hodiny pro žáky, učitele a rodiče:

 • VP, ŠMP: Mgr. Marie Süsenbeková – úterý 13:45 – 14:30 hodin
 • pedagog pro komunikaci s ŠPZ: Mgr. Lenka Zelcová – po individuální dohodě
 • speciální pedagog: Mgr. Markéta Krumpolcová – po individuální dohodě
 • třídní učitelé – uvedeno v žákovských knížkách
 • dále po dohodě s žáky, učiteli, rodiči
Aktuality, novinky
15/012020
Pozvánka na „Dětský maškarní ples“ 2020 Zveme všechny děti, maminky, tatínky, babičky a dědečky dne 8. 2. 2020 do spálovské sokolovny, kde se bude konat „Dětský maškarní ples“. Těšíme se na Vás! pořádá SRPŠ
10/012020
Zavada odstraněna Závada na systému byla odstraněna a elektronicky systém evidence stravování je plně funkční.
09/012020
Nefunkční internetovém připojení Dnes ve večerních hodinách došlo ve škole k poruše na připojení k internetu a tím se přerušil provoz elektronického systému odhlašování a přihlašování stravy ve školních jídelnách. Předpokládáme, že se závada podaří odstranit až v zítřejších dopoledních hodinách. Z toho důvodu je možné odhlásit či přihlásit obědy ve ŠJ ZŠ a přesnídávky, obědy nebo svačinky ve ŠJMŠ u vedení školy do 07,00 na telefonním čísle 727 919 528. Za uvedenou dočasnou změnu se omlouváme a děkujeme za pochopení.
09/122019
Přerušení provozu v MŠ Ředitel ZŠ a MŠ Spálov si dovoluje informovat všechny rodiče dětí navštěvující místní mateřskou školu O PŘERUŠENÍ PROVOZU V MATEŘSKÉ ŠKOLE A UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY od soboty 21. prosince 2019 do neděle 5. ledna 2020 (souběžně se zimními prázdninami ZŠ). Provoz mateřské školy bude po zimních prázdninách zahájen v pondělí 6. ledna 2020.
23/112019
Online objednávání stravy - Vážení žáci, rodiče a strávníci, jelikož od 1. 12. 2019 přechází jídelny MŠ a ZŠ na online systém objednání stravy, vyvěsili jsme na webu podrobné návody. Naleznete je v záložce Školní jídelna - Objednání stravy návody.
Nejlépe nás poznáte z našich galerií »
Krátce o naší škole Základní škola a Mateřská škola ve Spálově je charakteristická svým klidným až rodinným prostředím a svými podmínkami je otevřena všem dětem a žákům i z blízkého okolí...
Buďte s námi v kontaktu Základní škola Spálov, Spálov 1, 74237 Spálov

Vedení školy:
Tel. : 556 729 682, 727 919 528
Vedoucí školní jídelny:
Tel.: +420 556 729 692
Učitelky mateřské školy:
Tel: 556 729 681, 727 919 518

Základní škola Spálov - 2014 Admin