Jídelna rezervace
Jídelna rezervace školka
Základní a mateřská škola spálov.

Školní poradenské pracoviště

Na naší škole pracuje školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou zajišťovány výchovným poradcem, školním metodikem prevence a pedagogem pověřeným komunikací se školními poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologická poradnou, speciálně pedagogickým centrem, střediskem výchovné péče).
Od 1. 9. 2018 byl tým doplněn o nové funkce: speciální pedagog, poradce ŠPP a logopedická péče, vedoucí skupiny asistentů pedagogů. Jedná se o konzultační tým, který dále komunikuje s pedagogy školy. Od 1. 9. 2019 byl tým rozšířen o spec. pedagoga pro Montessori sekci.

Za poskytování poradenských služeb odpovídá ředitel školy. Realizace pedagogicko-psychologického poradenství na škole předpokládá vytvoření vnitřního systému komunikace ve škole, na které se bude podílet ředitel školy ve spolupráci především s třídními učiteli, dále zejména s učiteli volby povolání, s učiteli-metodiky, s oborovými garanty a případně dalšími pedagogy. ŠPP se i nadále zaměřuje na tyto oblasti: kariérové poradenství, poskytování podpůrných opatření žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, prevence rizikového chování, prevence školní neúspěšnosti, podpora nadaných žáků a podpora pedagogů.

Pracovníci školního poradenského pracoviště

A) poradenští pracovníci školy
 • vedoucí školního poradenského pracoviště: – Mgr. Marie Süsenbeková
 • výchovný-kariérní poradce – Mgr. Marie Süsenbeková
 • školní metodik prevence – Mgr. Marie Süsenbeková

 B) pracovníci, kteří se podílejí na poradenských službách a vytvářejí konzultační tým pro poskytovaní služeb ve škole:

 • poradce ŠPP, logopedická péče a pedogog určený pro komunikaci se ŠPZ – Mgr. Lenka Zelcová
 • speciální pedagog pro ZŠ a MŠ - Mgr. Markéta Krumpolcová
 • speciální pedagog pro ZŠ – Montessori sekce – Mgr. Kristýna Fardová
 • vedoucí skupiny asistentů pedagogů - Gabriela Kubicová
 • učitel-metodik pro přípravu školního vzdělávacího programu – Mgr. Lenka Zelcová, Mgr. Marie Süsenbeková
 • učitelé vzdělávací oblasti Člověk a svět práce - Mgr. Věra Zgažarová,
  Mgr.V. Šustková, PaedDr. Zdeněk Kotas, Mgr. Jan Nohel
 • třídní učitelé

Časová dostupnost poradenských služeb

Konzultační hodiny pro žáky, učitele a rodiče:

 • VP, ŠMP: Mgr. Marie Süsenbeková – úterý 13:45 – 14:30 hodin
 • pedagog pro komunikaci s ŠPZ: Mgr. Lenka Zelcová – po individuální dohodě
 • speciální pedagog: Mgr. Markéta Krumpolcová – po individuální dohodě
 • třídní učitelé – uvedeno v žákovských knížkách
 • dále po dohodě s žáky, učiteli, rodiči
Aktuality, novinky
13/102020
Informace o uzavření základní školy ke dni 14. 10. 2020 Z důvodu usnesení vlády ČR je dnem 14. 10. 2020 Základní škola ve Spálově uzavřena. Viz. Záložka "Co se děje"
23/082020
Informace ke stravování - vážení rodiče a strávníci z řad veřejnosti, na web školy jsme vyvěsili důležité informace o stravování, které vydala vedoucí školní jídelny. Týkají se především způsobu objednávání, vyzvedávání a placení stravy, včetně cen stravného. Uveřejňujeme i aktuální přihlášku ke stravování pro nový školní rok a povolení k inkasu. Všechny dokumenty naleznete v záložce JÍDELNA/INFORMACE A DOKUMENTY.
Nejlépe nás poznáte z našich galerií »
Krátce o naší škole Základní škola a Mateřská škola ve Spálově je charakteristická svým klidným až rodinným prostředím a svými podmínkami je otevřena všem dětem a žákům i z blízkého okolí...
Buďte s námi v kontaktu Základní škola Spálov, Spálov 1, 74237 Spálov

Vedení školy:
Tel. : 556 729 682, 727 919 528
Vedoucí školní jídelny:
Tel.: +420 556 729 692
Učitelky mateřské školy:
Tel: 556 729 681, 727 919 518

Základní škola Spálov - 2014 Admin