Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Na naší škole pracuje školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou zajišťovány výchovným poradcem, školním metodikem prevence a pedagogem pověřeným komunikací se školními poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologická poradnou, speciálně pedagogickým centrem, střediskem výchovné péče).

Vedoucí ŠPP spolupracuje se speciálními pedagogy, poradcem pro ŠPP a logopedickou péči. Jedná se o konzultační tým, který dále komunikuje s pedagogy školy.

Za poskytování poradenských služeb odpovídá ředitel školy. Realizace pedagogicko-psychologického poradenství na škole předpokládá vytvoření vnitřního systému komunikace ve škole, na které se bude podílet ředitel školy ve spolupráci především s třídními učiteli, dále zejména s učiteli volby povolání, s učiteli-metodiky, s oborovými garanty a případně dalšími pedagogy. ŠPP se i nadále zaměřuje na tyto oblasti: kariérové poradenství, poskytování podpůrných opatření žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, prevence rizikového chování, prevence školní neúspěšnosti, podpora nadaných žáků a podpora pedagogů.

Pracovníci školního poradenského pracoviště

 • Poradenští pracovníci školy
  • vedoucí školního poradenského pracoviště – Mgr. Marie Süsenbeková
  • výchovný-kariérní poradce – Mgr. Marie Süsenbeková
  • školní metodik prevence – Mgr. Marie Süsenbeková
 • Pracovníci, kteří se podílejí na poradenských službách a vytvářejí konzultační tým pro poskytovaní služeb ve škole
  • poradce ŠPP, logopedická péče a pedogog určený pro komunikaci se ŠPZ – Mgr. Lenka Zelcová
  • speciální pedagog pro ZŠ a MŠ - Mgr. Markéta Krumpolcová
  • speciální pedagog pro ZŠ – Montessori sekce – Mgr. Kristýna Fardová
  • učitel-metodik pro přípravu školního vzdělávacího programu – Mgr. Lenka Zelcová, Mgr. Marie Süsenbeková
  • učitelé vzdělávací oblasti Člověk a svět práce - Mgr. Věra Zgažarová, Mgr.V. Šustková, PaedDr. Zdeněk Kotas, Mgr. Jan Nohel
  • třídní učitelé
 • Školní psycholožka
  • Mgr. Lenka Zemánková Jarošová
  • kdy jsem ve škole: PO- 7.30-14.30, ÚT- 7.30-14.30
  • kontakty: 777 626 540
  • Možnost konzultací se nabízí jak žákům, tak i jejich rodičům a pedagogickým pracovníkům ohledně výukových problémů (společné hledání motivace k učení), vztahových a vrstevnických potíží (v navazování kvalitních sociálních vazeb a vztahů), problematického chování, atd.
   Dále je možné spolupracovat ohledně volby povolání, podpory žáků v jejich profesní orientaci, v jejich sebepojetí, v náročných
   životních či rodinných situacích, atd...

Časová dostupnost poradenských služeb

Konzultační hodiny pro žáky, učitele a rodiče:

 • VP, ŠMP: Mgr. Marie Süsenbeková – úterý 13:45 – 14:30 hodin
 • pedagog pro komunikaci s ŠPZ: Mgr. Lenka Zelcová – po individuální dohodě
 • speciální pedagog: Mgr. Markéta Krumpolcová – po individuální dohodě
 • speciální pedagog: Mgr. Kristýna Fardová - po individuální dohodě
 • třídní učitelé – uvedeno v žákovských knížkách
 • dále po dohodě s žáky, učiteli, rodiči